Holland Holiday Parcs
Vakantiepark Ouddorp
 
  • Leuke woningen op het eiland Goeree Overflakkee
  • Verscheidenheid aan vakantieparken
  • Heerlijk genieten in de natuur
 

Algemeen

Ouddorp ligt op het eiland Goeree Overflakkee op de grens van Zuid-Holland en Zeeland en biedt een verscheidenheid aan fantastische vakantieparken met verschillende faciliteiten. Kies tussen groene woonoases en vakantieparken met vele attracties.

Als u de voorkeur geeft aan een rustigere omgeving, huur dan een vakantiehuis op een park zonder voorzieningen en geniet van de natuur. Voor gezinnen met kinderen bieden wij een breed scala aan accommodaties in vakantieparken met speeltuinen en vele andere extra's.

Faciliteiten

Omgeving

Wilt u uw vakantie in Nederland doorbrengen met uw hond? In ons ruime aanbod van vakantiewoningen vindt u diverse ruime woningen waar uw viervoeter van harte welkom is. Ouddorp biedt lange stranden en talrijke wandelpaden voor u en uw honden. Kies hier uw droomvakantiehuis in Ouddorp voor een ontspannen vakantie met uw hond.

In onze vakantiehuizen kunnen ‘bazen’ en ‘bazinnetjes’ samen met hun lieve viervoeter van vakantie en Noordzeepret genieten. Met de prachtige natuurgebieden en zo’n 25 kilometer strand voor de deur zijn er tallloze mogelijkheden voor een uitgebreide wandeling.

In vele van onze vakantiewoningen zijn honden hartelijk welkom en in sommigen zijn ook meerdere dieren geen probleem. Ook voor uw viervoeter ligt een kleine aardigheid klaar.

Officiële regels voor honden aan het strand

Het 25km lange strand van Ouddorp/Kop van Goeree is ingedeeld in verschillende zonen. In het seizoen zijn overdag, tussen 9.00 en 19.00 uur, op de bewaakte strandgedeelten (reddingsbrigade), honden niet toegestaan. Op vele andere gedeelten zijn honden, mits aangelijnd, wel toegestaan, hoewel vele eigenaren dit gebod negeren en hun hond los laten lopen. Extra oppassen is op het gedeelte van het strand waar sporters met hun strandbuggy over heen racen of waar gevliegerd wordt. Na 19.00 uur is het, gedurende het hele jaar, overal toegestaan, de hond los te laten lopen. Buiten het seizoen (october t/m april) gelden er aan het strand geen beperkingen voor de hond.

Ligging

Beoordelingen

1187 reviews
8.9

Our guests rate this accommodation with an average of 8.9.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Definities
1.1. Aanbetaling: de door Huurder te verrichten Aanbetaling, als bedoeld in artikel 4.1., van 30% van de Huursom, als bedoeld in artikel 1.10
 1.2. Bijkomende Kosten: de door Huurder verschuldigde kosten voor door Verhuurder te verrichten bijkomende leveringen en diensten zoals, doch niet beperkt tot, schoonmaak van het Gehuurde, de huur van bedden- en/of linnengoed, Borgsom, een en ander zoals vermeld in de Boeking.
1.3. Boeking: de tussen Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst met betrekking tot de huur van het Gehuurde en de levering van eventuele bijkomende diensten en leveringen, waarop deze verhuurvoorwaarden van toepassing zijn.
1.4. Boekingsaanvraag: aanvraag van een Huurder voor het huren van een vakantiewoning gedurende een bepaalde periode en de levering van eventuele bijkomende diensten en leveringen.
1.5. Borgsom: de door Huurder onder Verhuurder te storten waarborgsom, ter zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van Huurder onder de Boeking en de afrekening van eventuele voor rekening van Huurder komende schade aan het Gehuurde, een en ander als vermeld in de Boeking. 1.6. Eigenaar: de eigenaar van of rechthebbende tot het Gehuurde.
1.7. Gehuurde: de door Huurder gehuurde vakantiewoning(en) zoals vermeld in de Boeking.
1.8. Huurder: de wederpartij van Verhuurder. Hieronder wordt verstaan (i) iedere persoon of rechtspersoon die met Verhuurder een overeenkomst af wenst te sluiten of af heeft gesloten voor de huur van het Gehuurde en (ii) diegenen die de Huurder vergezellen.
1.9. Huurperiode: de periode van de eerste tot en met de laatste dag van de geboekte periode zoals vermeld in de Boeking, gedurende de tijden als vermeld in de Boeking.
1.10. Huursom: totaalbedrag van de huurprijs van het Gehuurde, vermeerderd met de Bijkomende Kosten, als bedoeld in artikel 1.2.
1.11. Offerte: offerte met betrekking tot de Boekingsaanvraag, met vermelding van de vakantiewoning, de Huurperiode, de Huursom en de Bijkomende Kosten.
1.12. Verhuurder: Vakantiehuis in Ouddorp, gevestigd te Ouddorp, kantoorhoudende aan de Hoenderdijk 7C (3253 AK) te Ouddorp, en met inschrijving in het handelsregister onder nummer 72515589.

2. Algemeen
2.1. Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, Boekingsaanvragen, Boekingen en/of andere overeenkomsten van en met Verhuurder betreffende de verhuur van een of meerdere vakantiewoningen en het verrichten van 2 eventuele bijkomende diensten en/of leveringen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Huurder wordt, niettegenstaande eventuele verwijzing daarnaar of specifieke mededeling daarvan, geacht, door het doen van een Boekingsaanvraag of bij het tot stand komen van een Boeking, deze verhuurvoorwaarden te hebben aanvaard en afstand te hebben gedaan van zijn eigen of andere voorwaarden en afwijkende of aanvullende bedingen en zulke eigen of andere voorwaarden en bedingen worden uitdrukkelijk door Verhuurder van de hand gewezen.
2.3. De onderhavige verhuurvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verhuurder voor de uitvoering waarvan door Verhuurder derden worden betrokken.
2.4. Deze algemene verhuurvoorwaarden kunnen eenzijdig door de Verhuurder worden gewijzigd.
2.5. Van deze algemene verhuurvoorwaarden is een Duitse vertaling beschikbaar. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van enige discrepantie tussen of verschil met de Duitse en Nederlandse tekst.

3. Boeking
3.1. Een Boekingsaanvraag wordt beschouwd als reserveringsaanvraag en is derhalve geen bindende Boeking.
3.2. Naar aanleiding van een Boekingsaanvraag voor de huur van een vakantiewoning, controleert Verhuurder de beschikbaarheid van de betreffende woning en de toepasselijke voorwaarden en brengt Verhuurder een Offerte uit, onder toepassing van deze huurvoorwaarden.
3.3. Alle Offertes van de Verhuurder zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
3.4. Een Boeking komt tot stand op het moment dat Huurder zijn akkoord met de Offerte schriftelijk aan Verhuurder per e-mail, via de site of per post heeft bevestigd. Zolang een Offerte niet is aanvaard kan deze te allen tijde eenzijdig door Verhuurder worden herroepen.
3.5. Aan de beschrijvingen van het Gehuurde op de website van Verhuurder, of enige andere website waarop door of namens Verhuurder het Gehuurde als vakantiewoning te huur wordt aangeboden, kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten of vergissingen in de Boeking van de Verhuurder kunnen hem niet binden en kunnen te allen tijde door Verhuurder zonder vergoeding van kosten of schade door hem worden gecorrigeerd.
3.6. Verhuurder staat ervoor in dat hij namens de Eigenaar is gemachtigd tot de tijdelijke verhuur van het Gehuurde als vakantiewoning.

4. Betaling
4.1. Ter bevestiging van de Boeking dient Huurder een Aanbetaling te voldoen. De Aanbetaling bedraagt 30% van de Huursom voor de gehele Huurperiode.
4.2. Binnen drie dagen na de bevestiging door Verhuurder aan Huurder van de reserveringsaanvraag als bedoeld in artikel 3.4. moet het totale bedrag van de Aanbetaling op de bankrekening van Verhuurder zijn ontvangen.
4.3. Geschiedt de Aanbetaling niet binnen de in artikel 4.2. vermelde termijn, dan kan de Verhuurder de Boeking ongedaan maken. In dat geval gelden dezelfde regels als in geval van hoofdstuk 5.3 van deze verhuurvoorwaarden. 
4.4. Het resterende bedrag van de Huursom voor de overeengekomen Huurperiode (te weten de totale Huursom verminderd met de Aanbetaling, derhalve 70% van de resterende Huursom) dient uiterlijk één maand voor aanvang van de Huurperiode te zijn voldaan.
4.5. Geschiedt de betaling van het resterende bedrag van de Huursom - een en ander als bedoeld in artikel 4.4 - niet binnen de aldaar vermelde termijn, dan kan de Verhuurder de Boeking ongedaan maken. In dat geval geldt het bepaalde in artikel 5.5.
4.6. De Borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen binnen veertien dagen na afloop van de Huurperiode door de Verhuurder aan de Huurder gerestitueerd.

5. Annuleringen
5.1. Bij annulering van de Boeking door Huurder tot één maand voor aanvang van de Huurperiode is de Huurder het volledige bedrag van de Aanbetaling verschuldigd. Uw aanbetaling krijgt u als u annuleert tot één maand voor aanvang niet meer terug en kan u via uw annuleringsverzekering claimen.

5.2. Bij annulering van de Boeking door de Huurder korter dan één maand voor aanvang van de Huurperiode is Huurder de volledige Huursom en de Bijkomende Kosten zoals vermeld in de Boeking, volledig verschuldigd. 


5.3. Annulering dient schriftelijk en per post of per e-mail te geschieden en is slechts geldig indien en voor zover de annulering de Verhuurder tijdig heeft bereikt.
5.4. Bij voortijdig vertrek, dat wil zeggen het na aanvang van de Huurperiode maar vóór afloop van de Huurperiode (voorlopig) verlaten van het Gehuurde, worden de Huursom en de eventuele Bijkomende Kosten niet gerestitueerd.
5.5. Indien en voor zover de Verhuurder een Boeking annuleert wegens het niet tijdig voldaan zijn van de Aanbetaling of de resterende Huursom, geldt de betalingsverplichting van Huurder op de wijze vermeld in artikel 5.1 en 5.2.

6. Aankomst en Vertrek
6.1. Het Gehuurde kan op de overeengekomen dag van aankomst vanaf 16:00 uur door Huurder worden betrokken.
6.2. Het Gehuurde moet op de overeengekomen dag van vertrek uiterlijk om 10:00 uur door Huurder worden verlaten.
6.3. Wanneer Huurder het Gehuurde later dan overeengekomen verlaat, is Verhuurder gerechtigd per dag dat het Gehuurde later wordt verlaten 25% van de Huursom inclusief de Bijkomende Kosten aan Huurder te berekenen, onverlet het recht van Verhuurder de Huurder uit het Gehuurde te (doen) ontruimen en de door Verhuurder werkelijk geleden schade op Huurder te verhalen.

7. Verblijf
7.1. Tijdens het verblijf mag het in de huisbeschrijving aangegeven maximale aantal personen en het bij de huisbeschrijving aangegeven maximale aantal auto’s dat geparkeerd kan worden, niet worden overschreden.
7.2. Huurder is gehouden als goede huisvader voor het Gehuurde te zorgen. Huurder mag de inrichting van het Gehuurde niet wijzigen. Eventuele gebreken dienen terstond na aankomst schriftelijk of per e-mail aan Verhuurder te worden gemeld.
7.3. Huurder is gehouden het Gehuurde achter te laten in dezelfde staat waarin het door hem werd aangetroffen, dat wil zeggen in goede staat en zonder gebreken.
7.4. Huurder is gehouden bij de Boeking als bijkomende levering aan Verhuurder op te dragen de professionele eindschoonmaak van het Gehuurde aan het einde van de Huurperiode. Huurder is desalniettemin gehouden het eventuele vuilnis uit het Gehuurde te verwijderen, de vaatwasser leeg te ruimen en het Gehuurde bezemschoon achter te laten.

8. Bedlinnen en handdoeken
8.1. Bedlinnen dienen van verhuurder te worden afgenomen.
8.2 Handdoeken kan Huurder zelf meebrengen.
8.3. Het is mogelijk via Verhuurder een handdoekenpakket te huren. Dit moet bij de Boekingsaanvraag worden aangegeven.
8.4. De kosten voor door Verhuurder verstrekt bedlinnen en handdoeken worden als Bijkomende Kosten boven op de Huursom aan Huurder in rekening gebracht.

9. Internetgebruik
9.1. Afhankelijk van het gehuurde biedt de Eigenaar de Huurder toegang tot het internet aan via een WiFi-netwerk.
9.2. Huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en voor maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.
9.3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.
9.4. Huurder dient zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en dient wettelijke regels te respecteren. Huurder zal zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Verhuurder.
9.5. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door Huurder hebben Eigenaar en/of Verhuurder het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet, al dan niet geheel, te blokkeren.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Huurder gebruikt het Gehuurde op eigen risico.
10.2. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van eventueel in of op het (terrein van het) Gehuurde aanwezige speeltoestellen. Het gebruik van alle aanwezige apparaten en toestellen geschiedt op eigen risico.
10.3. Verhuurder noch Eigenaar zijn verantwoordelijk voor ongelukken die plaatsvinden of ziekte die ontstaat gedurende het verblijf van de Huurder in, op of rondom het Gehuurde of tijdens de Huurperiode.
10.4. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, aan de inventaris van het Gehuurde en/of aan het in het Gehuurde aanwezige meubilair, die tijdens de Huurperiode ontstaat.
10.5. Verhuurder noch Eigenaar zijn aansprakelijk voor schade aan Huurder en diens eigendommen welke ontstaan door brand, lekkage, diefstal, vermissing, ongeval of welke oorzaak dan ook..
10.6. Verhuurder is aansprakelijk jegens Huurder voor gebreken in het Gehuurde. Niet als gebrek in het Gehuurde wordt aangemerkt de staat van het Gehuurde zoals deze kenbaar is uit de Boeking. In geval van gebreken of klachten omtrent het Gehuurde geldt het bepaalde in artikel 14. In voorkomend geval zal Verhuurder, zo dit redelijkerwijs binnen zijn mogelijkheden ligt, zich tot het uiterste inspannen eventuele gebreken zo spoedig mogelijk te (laten) verhelpen.
10.7. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van zowel Verhuurder als Eigenaar beperkt tot de Huursom en is de aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade zoals, doch niet beperkt tot, gederfde vakantievreugde, opgenomen vrije dagen, reiskosten naar en van het Gehuurde, het niet naar verwachting functioneren van in het Gehuurde aanwezige apparatuur, uitgesloten.
10.8. Verhuurder en Eigenaar hebben het recht Huurder uit het Gehuurde te verwijderen in geval hij (ernstige) overlast veroorzaakt, zich misdraagt of (op andere wijze) misbruik van het Gehuurde maakt of in geval Huurder anderzijds zijn verplichtingen onder de Boeking niet nakomt. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van de Huursom plaats en zijn Verhuurder noch Eigenaar aansprakelijk voor eventueel door Huurder te lijden schade.

11. Huisdieren
11.1. Indien dat bij de omschrijving van het Gehuurde op de website van Verhuurder (of enige andere website waarop door of namens Verhuurder het Gehuurde als vakantiewoning te huur wordt aangeboden) is vermeld en behoudens het vermelde in artikel 12.2, zijn huisdieren in het Gehuurde toegestaan. Huurder mag in voorkomend geval maximaal het in de Boeking vermelde aantal huisdieren meenemen.
11.2. Wanneer Huurder huisdieren wenst mee te nemen naar het Gehuurde, geeft hij dit bij de Boeking schriftelijk aan. In verband met extra schoonmaakkosten bij de verplichte eindschoonmaak van het Gehuurde zullen in voorkomend geval de Bijkomende Kosten worden verhoogd op de wijze vermeld in de Boeking.

12. Reglementen
12.1. Huurder dient zich strikt te houden aan de huisregels en, indien het Gehuurde deel uitmaakt van een vakantiepark, aan de voorschriften van het parkreglement. Een exemplaar van deze reglementen bevindt zich in de informatiemap in het Gehuurde.

13. Klachten en Calamiteiten
13.1. In geval van onverhoopte klachten met betrekking tot het Gehuurde of de bijkomende leveringen is Huurder verplicht om terstond zijn klacht aan Verhuurder te melden.
13.2. Spoedeisende klachten dienen altijd onmiddellijk en tijdens de Huurperiode telefonisch aan Verhuurder te worden gemeld, op het noodnummer dat Verhuurder in de informatiemap in het Gehuurde heeft vermeld. Eenmaal mondeling aan Verhuurder gemelde spoedeisende klachten dienen onverwijld schriftelijk of per e-mail aan Verhuurder te worden bevestigd.
13.3. Alle overige niet spoedeisende klachten dienen zonder onnodige vertraging en tijdens de Huurperiode schriftelijk of per e-mail aan Verhuurder te worden gemeld.
13.4. Verhuurder dient te allen tijde in de gelegenheid gesteld te worden de klacht te verhelpen.
13.5. Wordt melding van een klacht aan Verhuurder tijdens het verblijf nagelaten, dan wordt de klacht geacht ongegrond te zijn. Verhuurder is alsdan gerechtigd de aanspraken van de Huurder af te wijzen.
13.6. De Huurder is verplicht bij voorkomende calamiteiten eventuele schade aan het Gehuurde of van Verhuurder of Eigenaar te vermijden of beperkt te houden.

14. Toepasselijk Recht en Geschillen
14.1. De Boeking en deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
14.2. In geval van onverhoopte geschillen treden partijen met elkaar in overleg omtrent een minnelijke oplossing.
14.3. Eventuele geschillen die mochten rijzen naar aanleiding van of bij de uitvoering van de Boeking, of eventuele nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien welke niet door middel van minnelijk overleg kunnen worden opgelost, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

SFEERIMPRESSIE